Med en SMART kultur uppnår du dina mål

av Dale Carnegie den 29 januari, 2021

Med relevanta och gemensamma mål skapas fokus och riktning i verksamheten. Vissa kan bli gemensamma mål, andra kan sättas på respektive medarbetare. När det finns raka säljmål är det enkelt att sätta mätbara mål för en medarbetare, men om målet är en känsla, t ex ”jag vill bli bättre på att…” behöver vi hitta ett sätt som hjälper oss att sätta relevanta mål.

Ett SMART  (Specifikt, Mätbart, Attraktivt, Realistiskt, Tidsbestämt) mål ska vara lätt att förstå och möjligt att uppnå. Det blir också tydligt vilket mätvärde som ska användas för att se om ni uppnått målet. Specifikt handlar om att det ska vara tydligt och avgränsat. Mätbart handlar om att du redan i förväg bestämmer hur du ska veta om målet är uppnått eller inte. De som förväntas jobba mot målet behöver attraheras av och förstå det, och känna att det är möjligt att uppnå. Det ska också vara tydligt när målet ska vara uppfyllt.

Skifta inställning genom konkreta och relevanta mål.

Utmaningen med SMART:a mål är att det ibland är svårt att se hur en enskild medarbetare har bidragit till verksamhetsmålen. Det är då lättare att använda mål som fokuserar på prestationen, beteendet och vanor. De personliga målen fokuserar främst på att skifta inställning, förändrad motivation och ett nytt sätt att se på sig själv. Det kan vara i olika utmanande situationer, ett specifikt område eller hur man vill uppfattas som ledare/nyckelperson i organisationen.

För att nå det är mål att skifta beteende bäst lämpade. Mål som beskriver konkret var skiftet behöver ske hos medarbetaren för att verksamheten ska utvecklas i rätt riktning. Relevanta mål för att skifta beteende eller inställning kan utgå från verksamhetens värderingar och till och med vara en del av lönekriterierna.

De beteenden som behöver följas upp behöver vara tydligt preciserade. De ska vara specifika och gå att se i vardagen.

Ett exempel: Vårt innovativa klimat är beroende av att alla är med och bidrar. Målet är att skifta inställning till problem och hinder, till möjligheter och utmaningar och kommunicera det på ett konstruktivt och positivt sätt, lokalt och till den europeiska ledningen vid månadsmöten. För att uppfattas som en mer handlingskraftig och möjlighetsorienterad ledare.

Vilka behöver ni vara?

Börja med att ta reda på vilka beteenden som ni vill och behöver följa upp. Prioritera de mål som har störst inverkan på strategi- och verksamhetsmål. Ni behöver komma fram till ett mätvärde som kan visa er om målet är uppnått eller inte efter en bestämd tid.

Skapa en sund kultur - och uppnå era mål på vägen!

 


En attityd som visar att cheferna bryr sig om sina anställda som medarbetare och människor skapar höga nivåer av engagemang.

Dale Carnegie

Vi förändrar människors sätt att se på sig själva, så att de kan ändra på hur andra ser på dem och det förändrar deras möjligheter att påverka sin omgivning.

Kategori:

Etiketter:

Dela det här inlägget:

© 2024 DC Training Sweden AB