-
 

_T5A7941

Engagemang - en avgörande faktor för framgång

Vår senaste undersökning om ledarskap, med data från nästan 3 100 anställda i 13 länder, visar att synsättet på ledare och ledaregenskaper generellt sett har många likheter. Undersökningen visar också att Dale Carnegies ledarskapsprinciper, som utformades för mer än 100 år sedan, fortfarande är grundläggande för att motivera och inspirera medarbetare.

Men innan vi tittar på resultaten för Sverige kikar vi på några globalt framträdande saker som medarbetare anser är viktiga saker för att bli motiverade och inspirerade:

  • Uppriktig uppskattning, beröm och erkännande är viktigt för att motivera medarbetare i hela världen.
  • När ledare är pålitliga både utåt (ärliga och trovärdiga mot andra) och inåt (sanna mot sina egna övertygelser och principer) är medarbetare nöjdare med sitt arbete och det är mer troligt att de stannar kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.
  • Effektiva ledare skapar en trygg miljö för medarbetare där de känner sig accepterade och respekterade. Dessa ledare lyssnar på sina medarbetare, värdesätter deras insatser och respekterar deras åsikter.
  • En av de viktigaste sakerna en ledare kan göra för att inspirera och motivera sina medarbetare är att vara ödmjuk och erkänna när de har fel.

Du får det du satsar
Medarbetarengagemang fungerar som andra saker: hur mycket du får beror på hur mycket du satsar. Och verklig förändring kräver många gånger långvarig ansträngning. För att skapa engagemang behöver ledningen först leva som den lär.

"86% av deltagarna i Sverige föredrar en ledare som “ger beröm och ärlig uppskattning” framför en som fokuserar på att få arbetet gjort."

Det är med andra ord inte personalavdelningens ansvar att skapa ett engagerande arbetsklimat. Det är till stor del chefen som dagligen spelar en aktiv roll för att skapa ett gott klimat. Och om chefen inriktar sig på medarbetarnas positiva sidor främjas ett engagerande arbetsklimat.

Men om chefen däremot hela tiden kritiserar medarbetarna, detaljstyr deras arbete och inte ger uppskattning för deras insatser, ökar antalet oengagerade eller likgiltiga medarbetare.

Men vad är det då som skapar engagemang? 
De fem ledaregenskaperna som anställda i Sverige ansåg vara viktigast för att bli motiverad och inspirerad var samma egenskaper som deltagarna i Europa valde:

  • Ge beröm och uppskattning
  • Låta medarbetare ”rädda ansiktet” i svåra situationer
  • Uppmuntra medarbetare att utvecklas
  • Berömma medarbetare för prestationsförbättringar
  • Påpeka misstag på ett indirekt och smidigt sätt

 
"99% av av deltagarna i Sverige blir mer motiverade av en ledare som ”uppmuntrar mig och får mig att tro på min förmåga att utvecklas.”

 Att ge beröm återkommer som en av de fem viktigaste egenskaperna och 90% av de i Sverige föredrar ledare som ”ger beröm för alla prestationsförbättringar” framför de som endast ger erkännande genom konkreta belöningar (ekonomiska ersättningar eller förmåner).

4 av 10 anställda kommer att lämna sitt arbete inom ett år
En annan nyckelindikator på medarbetarengagemang är de anställdas avsikt att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare. Vi bad deltagarna berätta om de i nuläget söker nytt arbete, planerar att göra det inom det närmaste året, stanna de kommande 2-5 åren eller på obestämd framtid, hos sin nuvarande arbetsgivare. I Sverige svarade 15% av de anställda att de i nuläget letar aktivt efter ett nytt arbete, jämfört med 7% i Europa.

Ytterligare 29% av deltagarna i Sverige (och 26% i Europa) svarade att de kommer att söka efter ett nytt arbete inom det närmsta året, vilket betyder att det finns en risk att fler än 4 av 10 anställda kommer att lämna sitt arbete inom ett år.

Medarbetarengagemang är inte någon ny modefluga, men det kan lätt bli om chefen inte vet vad verkligt engagemang innebär, och om man förväntar sig omedelbara resultat. Därför är det viktigt att utvärdera allt som organisationen gör för att främja engagemang och även titta på vad som kan leda till att medarbetarna tappar engagemanget.

För att skapa engagemang, uppnå bästa möjliga resultat och särskilja er på marknaden - utgå från det viktigaste ni har i din organisation, nämligen era medarbetare.