Varför är det viktigt att medarbetare är nöjda?

Ett företags framgångar eller misslyckanden beror till en stor del på de medarbetare som ansvarar för att genomföra de strategier som utvecklats av chefer och ledare. Avgörande för framgången med dessa ansträngningar är graden av tillfredsställelse på arbetsplatsen, men vad innebär medarbetartillfredsställelse?

Medarbetares nöjdhet speglar hur de känner inför sin arbetsmiljö, arbetet eller organisationen som helhet. Nöjda medarbetare är gladare och upplever arbetet mer meningsfullt. Således är medarbetares tillfredsställelse en viktig komponent för framgång och gemensamma gruppansträngningar för alla organisationer, eftersom det kan öka motivation, kreativitet, produktivitet och engagemang.

Vikten av nöjda medarbetare

Nöjda medarbetare har lägre frånvaro orsakade av arbetsrelaterade stressproblem. Det uppskattas att 46% av medarbetare missar tre eller fler dagar per år på grund av stress. Dale Carnegie själv skrev i boken ”Sluta oroa dig, börja leva” att ”Läkarvetenskapen har varit oförmögen att hantera de mentala och fysiska spillror som orsakats, inte av virus och bakterier, utan av känslor som oro, rädsla, hat, frustration och uppgivenhet.”

Om medarbetare känner sig stressade av arbetsbelastning, problem med andra inom organisationen eller av personliga situationer utanför arbetsplatsen, riskerar vi lägre produktivitet och kvalitet, sämre teamdynamik, sämre relationer generellt och högre personalomsättning. I slutändan påverkar allt detta organisatoriska framgångar och resultat.

Två drivkrafter som påverkar tillfredsställelsen i teamet

Två viktiga och grundläggande aspekter av teammedlemmars tillfredsställelse kretsar kring organisatoriska och emotionella influenser. Var och en av dessa spelar en viktig roll för nivån på tillfredsställelse. Låt oss titta på dem individuellt.

 • Organisatoriska drivkrafter. Sättet som medarbetare interagerar med eller upplever sitt företag, har en stor inverkan på nivå av tillfredsställelse. Dessa påverkansfaktorer varierar i olika branscher, och uppsatta mål har också en betydande inverkan på medarbetares upplevelser. Några av de vanliga organisatoriska påverkansfaktorerna inkluderar företagets syfte och vision samt ledarskapsstil eller tillvägagångssätt; båda dessa påverkar aspekter gällande beslut som påverkar teamets arbetsmiljö och resultat.
  a
  Om vi tittar närmare på ledarskapsstilar inom våra organisationer, och att interpersonell kompetens konsekvent är efterfrågad, verkar det som om synkroniseringen av dessa behöver uppmärksammas ännu mer. En nyligen genomförd studie visade att endast 26 % av medarbetare värdesätter relationen med sin närmaste chef och endast 29 % av medarbetare uppgav att de litade på ledningen. Studien visar också att bara 26% av medarbetare litar på att nuvarande ledare fattar rätt beslut när det gäller AI-implementering. Och endast 33 % av de tillfrågade tror på syftet och riktningen för sin organisation.
  a
  När endast en tredjedel av anställda engagerar sig i företagets framtida mål och mindre än en tredjedel har förtroende för ledningen finns det verkligen utrymme för förbättring.
  a
 • Känslor som drivkraft. Känslor driver ofta våra tankar och handlingar. Om medarbetare känner sig undervärderade eller ignorerade, saknar psykologisk trygghet eller inte har befogenhet blir det svårare att skapa kvalitetsarbete eller bli en del av ett högpresterande team.
  a
  I vår nyligen genomförda studie om teamwork var 84% av dem som ingick i högpresterande team extremt eller mycket nöjda med sin frihet att uttrycka åsikter och 70% av medlemmarna i högpresterande team kände att de kunde uttrycka känslor på arbetet. Dessutom upptäcktes betydande skillnader mellan dem som ingick i högpresterande team och andra när det gällde känslor som respekt, värde och självförtroende.
  a
  Skillnaderna slutar inte där. Dale Carnegies studie fann betydande skillnader i rapporterad tillfredsställelse mellan personer i högpresterande team och andra i en rad variabler. Det är inte en slump. Ledare som är uppmärksamma på påverkansfaktorer som kan öka medlemmarnas tillfredsställelse har större sannolikhet att utveckla högpresterande team.

Var uppstår problemet?

Ett av de största hindren för att verkligen ta vara på teammedlemmarnas tillfredsställelse är skillnaden mellan hur ledare och teammedlemmar uppfattar nivån på den.

Ledare ser mer gynnsamt än teammedlemmar på framför allt arbetsplatsaspekter, och uppfattar en högre tillfredsställelse och att ledarskapet är bättre och effektivare än vad medarbetare gör. Ledare uppfattar också att teamen når mål, samarbetar och är effektivare i högre grad än enskilda individer i teamen.

Det är därför viktigt att samla in verkliga data från både ledare och medarbetare för att utvärdera den nuvarande situationen och utveckla en plan för att minska skillnaderna genom att identifiera gemensamma faktorer. Insatser som anonyma undersökningar och direkt feedback i en miljö som är öppen för ärlig diskussion är ett utmärkt första steg.

Vad kan vi göra som ledare?

Resan att utveckla högpresterande team är inte lätt. Det kräver en medveten ansträngning från teamledare och en vilja att ta lärdom av samt acceptera feedback för att förbättra tillfredsställelsen på arbetsplatsen. Nedan är tre områden där förbättringar kan tillämpas.

 1. Ledarskap och ledning
  Om vi vill ha nöjdare teammedlemmar, kan vi börja med att förbättra kommunikationen mellan medarbetare och ledare. Det innebär inte nödvändigtvis mer kommunikation, bara bättre. Istället för att bara fråga teammedlemmar om framsteg, genomför regelbundna uppföljningar som erbjuder stöd, hjälp och rådgivning baserat på verklig feedback.
  aa
  Detta innebär också att ledningen visar sitt stöd för medarbetare offentligt och uppmuntrar deras idéer eller handlingar. Självledarskap med rätt befogenheter är en av de viktigaste faktorerna för att medarbetare ska känna glädje på arbetsplatsen. Enligt den vetenskapliga tidskriften ”Motivation and Emotion” behöver chefer ge stöd för självledarskap och påvisa fördelarna med detta tydligt. När medarbetare har befogenheter som gör att de själva kan styra över sitt arbete ”är de mer benägna att uppleva arbetet som engagerande, ser mer positivt på arbetet och engagerar sig aktivt med sin omgivning och andra som de arbetar med.”
  a
  Ett annat sätt som ledarskap och ledningen kan påverka medarbetares tillfredsställelse är genom att sätta tydliga förväntningar och mål (till exempel en Teamvision). Vaga målsättningar skapar ingen motivation att sträva efter att uppnå förväntade prestationer. Tydliga mål gör att medarbetare kan fokusera på sina individuella insatser och att de känner sig mer tillfreds på arbetet.
  a
 2.  Arbetsmiljöa
  Vid sidan av ledarskap och ledning, behöver själva arbetsmiljön ses över. Ledare måste bidra till att främja en positiv arbetsmiljö. Mobbning, skvaller och negativt prat bland medarbetare kan i slutändan påverka även de bästa teammedlemmarna negativt. Integrera nya policyer om det behövs, för att hjälpa till att begränsa sådant som minskar arbetsglädjen.
  a
  Tillhandahåll verktyg och resurser så att medarbetare kan vara delaktiga i den kultur du försöker bygga. Till exempel något så enkelt som att starta en bokklubb eller erbjuda ett mentorprogram. Fokus bör ligga på att skapa en hälsosam balans mellan arbetet och det privata livet, och detta innebär att man väger in påverkansfaktorer även bortom det närmaste teamet.
  aa
 3. Erkännande och support
  En av Dale Carnegies mest uppskattade principer lyder: ”Beröm alla framsteg, stora som små. Var hjärtlig i ditt gillande och frikostig med beröm.” Alltför ofta känner sig medarbetare bortglömda och otillräckligt uppskattade på jobbet. Försök att skapa skräddarsydda belöningssystem som hjälper till att motivera (tro det eller ej, pengar är inte alltid den största motivationsfaktorn).
  a
  Att ge stöd till medarbetare innebär att ge dem möjligheter till personlig utveckling. Oavsett om det är en allmän kurs i mjuka färdigheter eller något specialiserat och tekniskt för sin roll, vill medarbetare ha möjligheter att träna och förbättra sig, för att utvecklas och växa.

Nästa steg

Ökad nöjdhet hos medlemmarna i teamet börjar med förändring. Vi vill gärna hjälpa ditt team att utvecklas och växa. Behöver de förbättra sin förmåga att

 • kommunicera för att uttrycka tankar och idéer tydligare
 • skapa goda relationer med kollegor och kunder
 • utveckla ett mer positiv attityd
 • lära sig tekniker för att hantera överdriven stress och oro?

Kontakta någon av oss eller ta en titt på våra kommande program.

 

Coacha, motivera och ge feedback på rätt sätt till varje generation.