Varför är empatiska ledare så viktiga?

 • Medarbetares välbefinnande och vikten av att skapa relationer med kunder har fått högre prioritet under pandemin
  a
 • Empati – förmågan att känna in och förstå saker utifrån andras perspektiv – är en viktig färdighet som vi kan lära oss och träna på
  a
 • Chefers och ledares engagemang är väsentligt för att skapa empatiska miljöer för medarbetare och kunder

I dagens föränderliga och komplexa värld är det viktigt att ledare kan hantera situationer genom konkreta samtal och samtidigt kunna visa omtanke. Med ett empatiskt sätt är det lättare att stämma av och känna in hur medarbetare mår och skapa en inkluderande och stöttande kultur. Genom empatiska ledare visar företagen för kunder att de tar medarbetaransvar och fokuserar på att bygga relationer.

Företagen står inför många utmaningar, som att leda både distans- och hybrid-team, att skapa en sund kultur som välkomnar olikheter och har en inkluderande miljö, och hitta vägar att hantera beslut gällande sociala frågor och miljö- och politikrelaterade händelser. Empati är ett viktigt element för att kunna driva och stötta dessa initiativ.

Vad är empati egentligen?

Empati innebär att ha förmågan att förstå vad någon annan upplever, utifrån den personens referensramar. Det betyder att själv sätta sig in i dennes situation. Kompetensen att skapa relationer med andra och relatera till andra är den styrka som kan hjälpa ditt företag att lyckas.

Upp till 90% av personerna i undersökningen tycker att ett företags varumärke behöver spegla empati genom handling och 86% tror att empati kan öka kundlojaliteten.

Empati är inte samma sak som sympati; att dela någons känslor, oftast genom att sätta sig in i någons situation. Empati visas genom handlingar. Det är att förstå var kunden / medarbetaren är och kommer från och agera för att rätta till problem eller saker som skaver. Sympati bidrar inte till samma resultat som empati.

Forskning visar att 98% av oss är ”förprogrammerade” för att kunna känna empati. De flesta av oss håller dock med om att empati kräver både fokus och ansträngning och att vi inte tillämpar det varje dag. 58% av VD:ar medger att de får anstränga sig för att kontinuerligt visa empati i arbetet.

Tre olika typer av empati

För att få bättre förståelse av empati, är det viktigt att vara medveten om olika sätt som empati kan ta sig uttryck på. Det är tre typer vi brukar prata om: kognitiv, emotionell och medkännande empati.

Kognitiv empati – att förstå den andra personens synvinkel ur ett logiskt perspektiv och sätta sig in i den andra personens tankeprocess och motiv för att förstå hur de ser på omständigheter och agerar i en situation.

Emotionell empati – att återspegla eller försöka känna det som den andra personen känner. Emotionell empati får oss att känna en personlig samhörighet till andra, men kan också kännas överväldigande om vi inte är vana att hantera så intensiva känslor.

Medkännande empati – är vad vi traditionellt sett tänker på som empati – förståelse av någon annans synpunkter både mentalt och emotionellt, och att vidta åtgärder för att hitta lösningar för det som orsakar obehaget.

Vikten av empati och hur vi skapar en empatisk kultur

I en rapport av Businessolver från 2018, sa 80% av anställda, personer med befattning inom HR och på VD-nivå, att en empatisk arbetsplats skulle ha positiv inverkan på verksamheten, genom ökat medarbetarengagemang och produktivitet.

Idag har det blivit ännu viktigare. Beslut behöver fattas om allt ifrån ersättning för kontorsrelaterade inköp till dem som jobbar hemifrån, till att kräva eller inte kräva vaccination av vissa medarbetare, och många svåra beslut ligger fortfarande framför oss.

Att utgå från ett empatiskt synsätt när dessa beslut tas skapar bra förutsättningar för chefer och medarbetare att jobba tillsammans för att övervinna problem. Här är några enkla sätt som chefer och ledning kan använda för att öka empatin på arbetsplatsen:

 • Att skapa relationer med andra på ett empatiskt sätt, särskilt virtuellt, kräver aktivt lyssnande och uppmärksamhet på emotionella beteenden. Chefer kan välja att samtala med personer fysiskt på plats eller via videosamtal, i telefon eller att kommunicera via mejl, för att förbättra sin förmåga att lyssna för att förstå den andra personen.
  a
 • Hantera konflikter på ett genomtänkt sätt. I en studie av Paychex, hade 52% av deltagarna uppmärksammat konflikter mellan medarbetare och HR under pandemin. Chefer behöver anstränga sig för att förstå båda sidor i en konflikt för att hitta en lösning som är bra för båda parter. Som chef kan vi också minska risken för att dispyter uppstår genom att bidra till att skapa en psykologiskt trygg arbetsmiljö.
  a
 • Kommunicera mera. Med så mycket osäkerhet som omgärdar frågor som till exempel återgång till kontoret, introduktion av automatisering och nya arbetsroller, är kommunikation ett måste. Avsätt tid för frågor, säkerställ att budskap kommuniceras tydligt och ofta. På samma sätt behöver ledningen hålla kommunikationsvägarna öppna till chefer och medarbetare.
  a
 • Öka acceptansen för olikheter och vara inkluderande. Detta kräver en stor portion empati av oss chefer och företagens ledning. Vi behöver ha rätt verktyg för att hantera alla typer av situationer och vara personorienterade. Vi på Dale Carnegie hjälper gärna både chefer och medarbetare att utveckla och förbättra färdigheterna som behövs för att visa empati på arbetet och skapa trygga arbetsmiljöer.

I Paychex-studien sa 33% av medarbetarna att de skulle lämna sitt arbete om deras chef inte var tillräckligt empatisk. En investering i dessa färdigheter kan ge snabb avkastning och väsentliga resultat.

Vill du ha mer information om hur vi skapar empati på arbetsplatsen? Här hittar du våra whitepapers och kurser.

Håller du dina medarbetare motiverade?