Varifrån kommer alla nyskapande idéer?

Vi ser framför oss ett ensamt geni, som arbetar och tänker ut saker själv i någon källare eller garage, och kommer på nästa stora uppfinning alldeles på egen hand. Vi gör idoler av stora innovatörer, alltifrån Elon Musk till Leonardo DaVinci till Archimedes med deras ”eurekamoments”. Men sanningen är att dessa exempel är få och inget vi kan förlita oss på för att skapa en kreativ organisation. 

Kreativitet är en toppskill i dag  

I riktigt innovativa företag är alla delaktiga hela vägen, allt ifrån att utveckla idéerna till att få ut på dem på marknaden. Det betyder att företag behöver fokusera på att uppmuntra och stötta kreativitet, både individuellt, i teamen och hela organisationen. 

I en studie av Dale Carnegie med över 5000 medarbetare i 15 länder, använde vi tre nyckelelement för att bestämma vilka företag som verkligen kan kallas kreativa. Vi urskilde dessa företag utifrån följande svar: 

  • Medarbetare i min organisation är bra på att generera användbara idéer (instämmer i stort eller instämmer helt) OCH 
  • Vi ändrar på och förbättrar saker ganska snabbt här (instämmer i stort eller instämmer helt) OCH 
  • Min organisation har rykte om sig att vara innovativ (instämmer helt)

Det betyder att ca 20% av företagen kan identifieras som att både vara kreativa och att stödet och handlingskraften att implementera dessa innovativa lösningar finns på plats. Genom att titta på data från dessa företag, utvecklade vi en modell för kreativitet som fokuserar på 10 drivkrafter på individ-, team- och organisationsnivå.

För att kreativiteten ska flöda behöver företagen titta på hur de hanterar dessa drivkrafter i nuläget, och sedan anpassa och stämma av att deras processer och riktlinjer går i linje med de som finns i andra verkligt innovativa företag.

”When all think alike, then no one is thinking.”
– Walter Lippman

Vad är det då som utmärker innovativa företag?

#1. De uppmuntrar inre motivation.
Inre motivation är individuell drivkraft nummer ett när det gäller kreativitet. En medarbetare som känner sig värdesatt, säker och litad på, kommer att engagera sig i företaget och känna ett naturligt driv att hjälpa företaget framåt. Verksamheter kan stärka den inre motivationen genom att uppmuntra och möjliggöra goda och personliga relationer mellan medarbetare, engagera dem att vara mer delaktiga och att sammanlänka individuella syften med företagets mål.

#2. De visar uppskattning för initiativ.
Inre motivation är meningslöst om en organisation inte är öppen för nya idéer. I vår undersökning sa 82% att de har kreativa personer i sitt eget team. Men endast 21% instämde helt med att ledare aktivt frågar efter idéer från andra. Chefer och ledare kan göra mer för att uppmuntra medarbetare att dela med sig av nya och användbara idéer.

Gör det enkelt, tala om att du vill lyssna på deras idéer. Detta behöver också backas upp av en konkret handling, för att göra verklig skillnad.

#3. De bryr sig om sina medarbetares välbefinnande.
Att trygga sina medarbetares psykiska välbefinnande fick högsta prioritet i början av mars 2020 när pandemin startade. En kort tid senare, fokuserades det åter på medarbetares psykiska hälsa och välbefinnande, när distans- och hybridarbete blev allt vanligare, jobb- och branschosäkerheten ökade, och det blev allt svårare att upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv när våra invanda livsrutiner vändes upp och ner.

Överarbete och stress med utmattning som följd, tar död på kreativiteten. Företagen kan skydda sina medarbetare från ohälsa genom att uppmuntra ledighet, lyssna på vad som oroar dem och konkret göra saker som dämpar oron, och titta närmare på vad som behöver förändras i företagskulturen.

#4. De inspirerar sina medarbetare att bygga nätverk.
Mindre interaktioner (”svaga band”) är avgörande för kreativitet. Idéer genereras ofta genom erfarenheter tillsammans med våra bekanta (inte nära vänner) och även genom enstaka interaktioner mellan personer som träffas för första gången.

Företag som skapar samhörighet mellan sina medarbetare bidrar till att utveckla och utvidga dessa nätverk för att öka flödet av idéer. Nätverken kan samverka över avdelnings- och teamgränser och platser, och ibland även med externa företag och personer.

#5. De tar vara på och uppmuntrar olikheter på ett bredare plan.
Nyttan med mindre interaktioner fås bara om det finns ett brett spektrum av människor med olikheter. Det behöver vara djupgående olikheter, inte synbara som etnicitet, kön och ålder. Snarare olikheter på djupare plan, som kompassriktning för tankar och erfarenheter som inte kan uttryckas genom personers tro, värderingar eller attityder.

Att befästa vikten av att olikheter behövs för att skapa kreativitet, tar tid och kräver samlade ansträngningar från alla nivåer i en organisation. En miljö där idéer både skärps och utmanas växer fram när personer med olika bakgrund samlas, vilket leder till bättre innovationer.

#6. Team skapar och upprätthåller psykologisk trygghet.
I en intervju med BBC, sa Elon Musk att företag fokuserar för mycket på att kontinuerligt göra småförbättringar på redan existerande produkter/tjänster i stället för på ”saker som faktiskt betyder något”. Orsaken är att stora risker kan ge stora konsekvenser. I en psykologiskt trygg miljö behöver inte medarbetare och team oroa sig för negativa konsekvenser eller bestraffningar för att de kommer med nya och omvälvande idéer, även om en kreativ ansträngning inte ger förväntat utfall.

Att utveckla en psykologiskt trygg miljö på arbetet kräver uthållighet och inte sällan förändringar av företagets kultur och arbetsprocesser.

#7. De hjälper medarbetare att inhämta kunskap och utveckla expertis.
Att vara säker i sin jobbroll innebär att du har den kunskap som behövs och rätt färdigheter för att kunna prestera på en hög nivå. Företag som uppmuntrar och möjliggör för sina medarbetare att träna och utvecklas professionellt, får i slutändan fler kreativa personer i organisationen, eftersom när våra förmågor ökar, ökar också vår kapacitet att tänka utanför boxen. Även en färdighet som mindfulness (medveten närvaro) har visat sig att förbättra vårt kreativa tänkande.

#8. Team lär sig och använder tekniker som ökar kreativiteten.
Undersökningar visar att genom att introducera den här färdigheten till traditionella utbildningar inom vetenskap, teknik, ingenjörsskap och matematik, (STEM), blir eleverna mer motiverade och visar ökad tilltro på sin egen självförmåga, det vill säga sin förmåga att klara av specifika uppgifter. Kreativitet är en förmåga som går att lära sig. Genom att implementera dessa idéer kan företag börja använda tekniker direkt som ökar kreativiteten. Varje handling bygger på nästföljande, vilket betyder att verksamheter behöver fokusera på alla kreativitetens drivkrafter för att bli ett verkligt innovativt företag.

Många professionella utvecklings- och transformationsprogram, som t.ex. Dale Carnegies, är ideala för att förbättra kreativa färdigheter.

#9. Förstå samband mellan teamets uppgifter och syftet.
Steve Jobs gjorde Apple framgångsrikt genom att göra en rekonstruktion av företaget när han återvände 1997. I stället för att ha många enheter som verkade självständigt och som skulle behöva konkurrera om resurser till projekten, sammanförde han alla till en enhet som jobbade mot ett gemensamt syfte. Genom att teamen fick samverka och sträva efter ett organisatoriskt mål, skapade han fokus i företaget och genererade innovativa resultat.

Det är viktigt att få medarbetares uppdrag att överensstämma med företagets syfte och bekräfta hur viktigt deras arbete är för att hjälpa företaget nå sina mål.

#10. Organisationens syfte är tydligt och övertygande.
För att få personer och team att samverka och jobba mot ett gemensamt mål måste det finnas ett tydligt uttalat syfte för organisationen. Detta kommer ofta i form av en beskrivning av syftet eller företagets värderingar. Kom ihåg att det organisatoriska syftet är mer än ökade intäkter. I en undersökning som gjordes 2019, trodde endast 7% av CEO:s i Fortune 500-företag att de borde ”fokusera huvudsakligen på att tjäna pengar och inte distraheras av sociala mål.” Hög avkastning som enda syfte inspirerar inte till kreativitet.

Kreativitet är avgörande för att verksamheter ska kunna utvecklas och lyckas med sina mål. Med fokus på de tio drivkrafter som påverkar personer, team och organisationen som helhet, kan företag bidra till förändringar som förbättrar kreativiteten. Vill du ha mer information om hur vi skapar kreativitet, läs vårt whitepaper eller hitta en kurs som passar er.

Spana in topplistan över efterfrågade färdigheter 2025