Försäljning

AFFÄRSMANNASKAP FÖR KONSULTER

Förbättrade arbetsprocesser, applikationer och andra verktyg kan inte garantera framgång, för i slutet av dagen är det vi som personer, var och en av oss inom verksamheten som får projekt, affär och utveckling att hända. Vi måste ständigt överträffa förväntningarna, vara pålitliga medarbetare och leverera det som är överenskommet i alla möten, såväl interna som i externa kundmöten.

För träning i affärsmannaskap fokuserar Dale Carnegie på hur vi kan tillämpa olika, beprövade principer för mänskliga relationer tillsammans med effektiva kommunikationsstrukturer för att styra över utfallen i våra uppdrag genom att visa vår personligt professionella sida som konsult.

Vi erbjuder praktisk utbildning och lär oss att implementera beprövade tekniker för att framgångsrikt bygga förtroende, få samarbete och påverka andra som medarbetare, samt att hantera våra kundrelationer med ett hållbart och framgångsrikt sätt.

Exempel på moment som kan ingå i ett träningsupplägg:

 • Trettio beprövade principer om mänskliga relationer för att visa ledarskap och bygga förtroende, involvera och samarbeta med andra, samt proaktivt hantera konflikter genom att påverka andras attityd och inställning
 • Utveckla vår kommunikativa förmåga för att bli än mer tydliga, effektiva och motiverande
 • Använda effektiva modeller för informationsinsamling, definiera förväntningar och sätt för att höja servicenivåerna
 • Veta vad som krävs och träna på att presentera värdebaserade lösningar och idéer, såväl internt som för kund, för ökat genomslag
 • Leda och medverka i affärsmöten mer professionellt
 • Teknik för att arbeta strategiskt för att nå vinn-vinn-lösningar i förhandlingssituationer
 • Säkert engagemang, tydliga handlingsplaner och uppföljning
 • Process för hur vi kan arbeta kontinuerligt med förbättringar, med fokus såväl internt som externt mot kund
 • Använda tekniker för att skapa en positiv och öppen miljö som skapar engagemang och ansvarstagande
 • Använda en process för att lösa invändningar eller klagomål och ge trovärdiga svar

 

EFFEKTIV FÖRHANDLINGSTEKNIK

En viktig del av vårt dagliga arbete är att hantera både interna förhandlingar, såväl som affärsdiskussioner kopplat till villkor och förutsättningar med våra kunder, där vi behöver visa en hög professionalism.

Personer som förhandlar framgångsrikt är skickliga relationsbyggare och kommunicerar bra med andra. De förstår vikten av att identifiera alla parters drivkrafter, utmaningar och behov, och på så vis finna de argument som kan leda till överenskommelser som gynnar båda parter. När vi vill etablera långsiktiga relationer med våra kunder behöver vi hitta vinn-vinn-situationer.

I Dale Carnegies träning i förhandlingsteknik kommer vi få veta hur professionella förhandlare förbereder sig inför skarpa möten med kunden/personer, och hur vi kan leda förhandlingsprocessen på ett förtroendeingivande sätt. Vi tränar även upp vår förmåga att känna igen olika taktiker och utveckla lämpliga svarstekniker som gör att vi kan behålla våra positioner och även nå mer fördelaktiga villkor.

Exempel på moment som kan ingå i ett träningsupplägg:

 • Medvetenhet om parametrar som skapar personlig trovärdighet och ökar vår trygghet i att genomföra förhandlingar
 • Konkreta sätt hur vi kan planera och förbereda oss mer effektivt för att öka oddsen till bästa möjliga utfall en diskussion
 • Grundprinciper för vad vi skall göra och inte göra under en förhandling
 • Bemästra och använda oss av beprövade taktiker för att nå vinn-vinn-lösningar i komplexa förhandlingar
 • Utveckla vår kommunikativa förmåga för att köpslå och bemöta motpartens taktiker mer effektivt
 • Hantera konfliktsituationer i en förhandling, med en ambition att bibehålla en god och varaktig relation
 • Presentera argument mer effektivt och även hantera motstånd och tvekan hos motparten effektivt

KUNDSERVICE I VÄRLDSKLASS

Hjälper oss att uppfylla förväntningar. Service startar alltid med en relation, och en god relation hjälper oss till hållbart och långsiktigt utbyte.

En del av vår framgång i att vinna och behålla kunder, är att dessa upplever att de får ett bemötande i världsklass, oavsett vem de är i kontakt med och i vilket ärende.

Dale Carnegies kundserviceträning syftar till att ge en gemensam plattform och struktur för hur vi kan arbeta effektivt i dialogen med kund. Ambitionen är inte bara att hjälpa kunden i deras ärende, utan även uppfattas som en rådgivare och ge stöd och föreslå produkter, koncept och idéer som hjälper kunden vidare i sin vardag.

Vi behöver vara tydliga, lyhörda och skickliga på de där små detaljerna som gör att kunden får en positiv upplevelse och starkare relation med oss efter varje samtal. Majoriteten av tiden ägnas åt att träna praktiska välbeprövade metoder, best practice och koncept för varje steg i ett kundsamtal.

Ytterligare en fördel med träningen är att medarbetare kan komma varandra närmare som team och dra lärdom av de samlade erfarenheter som redan finns, och sedan träna på hur ni kan stötta varandra i att bli så bra som möjligt.

Exempel på moment som kan ingå i ett träningsupplägg:

 • Utveckla ett gemensamt strukturerat arbetssätt för hur vi tar emot samtal och kommunicerar med våra kunder
 • Effektiva sätt och råd för samtalsteknik med syfte att stärka relationen med kunden
 • Metoder för att snabbt bygga förtroende och aktivt bemöta kundens fråga och behov
 • Utveckla samtals- och frågeteknik för att undersöka behovet och identifiera fler möjligheter till service och affärer
 • Presentera lösningar och förslag på ett tydligt sätt utifrån kundens perspektiv
 • Bemöta tvekan, invändningar och klagomål på ett professionellt och tryggt sätt
 • Tydliggöra nästa steg och få åtagande från kunden, där kunden upplever service i världsklass
 • Identifiera vad vi skall lyssna efter i medlyssning, och hur vi kan ge konkret och positiv återkoppling som stärker och utvecklar andra