Ha ett mindset som gör att du lär dig av både AI och människor

av Dale Carnegie den 4 april, 2024

Vi är många ledare med erfarenhet av professionell utveckling som har bevittnat lärandets transformativa kraft och hjälpt många personer i deras tillväxtresor. Men vi står inför en spännande utmaning: hur kan vi utveckla människors potential i en värld som blir alltmer sammanflätad med AI?

Den traditionella definitionen av en tillväxtkultur verkar nästan outvecklad jämfört med AI. Fraser som ”kontinuerligt lärande” och ”öppenhet för feedback” känns ihåliga när man tänker på potentialen hos maskiner som kan lära sig i en exponentiell takt och bearbeta information med oöverträffad noggrannhet.

Kanske närmar vi oss den här frågan från fel håll. I stället för att frukta AI:s potential att göra våra inlärningsinsatser föråldrade borde vi anamma det som en kraftfull katalysator för en ny era av tillväxt.

Låt oss titta på några perspektiv på hur vi kan utveckla en tillväxtkultur, med en unik insikt som utmanar traditionella synsätt:

Omdefiniera tillväxt

Traditionella tillväxtramar fokuserade på individuell utveckling och linjära framsteg. I AI-eran får tillväxten en ny dimension: ”sam-evolution”. En studie från 2022 av McKinsey Global Institute visade att företag med starkt AI-samarbete såg en produktivitetsökning på 20 % och en förbättring av beslutsfattandet med 30 %. Denna samarbetsstrategi kräver ett förändrat tankesätt och främjar lärande från maskiner tillsammans med mänskliga kollegor.

Tillväxt i samband med AI, är mer än bara kompetensutveckling eller kunskapsinhämtning. Det skiftar mot att människor och AI arbetar tillsammans och förbättrar varandras förmågor. Detta innebär att främja ett tänkesätt som uppmuntrar lärande från maskiner lika mycket som att lära sig av andra.

Främja psykologisk trygghet

Rädsla för automatisering kan förlama tillväxten. En studie från Google visade att team med hög psykologisk säkerhet uppnådde 17 % högre försäljning och 12 % högre lönsamhet. Ledare måste skapa en miljö där individer känner sig trygga att ställa frågor (även ”naiva” sådana), erkänna misstag och dela idéer utan rädsla för efterspel. Detta främjar förtroende och öppen kommunikation, vilket är viktigt för lärande och experimenterande.

Psykologisk trygghet gör det möjligt för individer att våga visa sårbarhet, vilket skapar en miljö där öppen kommunikation, risktagande och samarbete kan frodas. Utan ett sådant tryggt utrymme kvävs innovativa idéer och lärandet hämmas genom rädslan för att misslyckas, och talanger får kämpa för att nå sin fulla potential.

Bygg en kultur där medarbetare vågar experimentera

AI drar nytta av data och iteration. Uppmuntra team att ha ett experimentellt tänkesätt och behandla projekt som inlärningsmöjligheter. Detta främjar anpassningsförmåga och motståndskraft, som är avgörande färdigheter i det dynamiska AI-landskapet. En studie från Harvard Business Review visade att företag med en experimentkultur var 50 % mer benägna att rapportera att de överträffade sina resultatmål.

Dale Carnegie betonade vikten av ”entusiasm” som en drivkraft för framgång. När det gäller AI innebär detta att teamen uppmuntras att anta ett experimentellt tänkesätt, ta sig an utmaningar och se misslyckanden som möjligheter att lära sig och förbättra sig.

Utveckla en stark tro på sin egen förmåga att växa

Individer som tror på sin förmåga att lära sig och växa är mer benägna att anta utmaningar och hålla ut genom motgångar. Att odla detta tankesätt genom utbildning och ledarskapsutveckling är avgörande för att främja en kultur av ständiga förbättringar.

Dale Carnegies tro på att ”utveckla vanan att göra saker du är rädd för” stämmer överens med konceptet med ett tillväxttänkande. Detta innebär att uppmuntra individer att tro på sin förmåga att lära sig och växa, att även göra framsteg när det gäller tekniska utmaningar.

Investera i samarbetet mellan människa och maskin

Det räcker inte med att bara skaffa AI-verktyg. Att utrusta individer med färdigheter för att samarbeta effektivt med maskiner är mycket viktigt. En rapport från World Economic Forum uppskattar att 50 % av alla anställda kommer att behöva betydande omskolning och kompetenshöjning fram till 2025. Investeringar i utbildningsprogram som utvecklar dataläskunnighet, kritiskt tänkande och kommunikationsförmåga, gör det möjligt för individer att utnyttja AI:s kapacitet på ett effektivt sätt.

Dale Carnegie sa att ”människor lyckas sällan om de inte har roligt i det de gör”. Detta gäller även våra samarbeten med AI. Organisationer behöver investera i utbildningsprogram som inte bara utrustar individer med nödvändiga tekniska färdigheter utan också främjar en känsla av spänning och engagemang kring möjligheterna till samarbete mellan människa och maskin.

Fira framgångar, stora som små

Erkännanden och belöningar är kraftfulla motivationsfaktorer. Fira framgångar, både individuella och som team, även till synes små sådana, för att förstärka värdet av kontinuerligt lärande och motivera personer att fortsätta vara engagerade i sin tillväxtresa.

Dale Carnegie sa, ”Ge ärlig och uppriktig uppskattning”. Ledare bör följa en enkel regel om att uppskatta personligen och kritisera generellt så att de inte möter motstånd mot sin feedback.

Visa ledarskap genom exempel

Ledare sätter tonen för kulturen. Föregå med gott exempel genom att öppet erkänna misstag och be om feedback. Visa engagemang för kontinuerligt lärande genom att aktivt förvärva nya färdigheter och kunskaper. En studie från 2021 av Harvard Business Review visade att ledarskapets trovärdighet ökade med 36 % när ledare visade sårbarhet. Detta sänder ett kraftfullt budskap om att tillväxt är ett gemensamt ansvar och värderas på alla nivåer.

Ledare behöver visa en vilja att lära sig och växa själva, öppet erkänna misstag och be om feedback. Detta sätter tonen för organisationen och uppmuntrar andra att följa efter.

Använd styrkan i att utforska på ett lekfullt sätt

I en värld som alltmer domineras av AI är det avgörande för människor att ta fram ”den vitala gnistan av nyfikenhet”, som Carnegie beskrev det. Att uppmuntra lekfullt utforskande, där personer kan experimentera och utforska nya idéer utan rädsla för att misslyckas, främjar kreativitet och problemlösningsförmåga som kompletterar AI:s kapacitet.

Mitt i den snabba utvecklingen behöver människor prioritera kreativt utforskande och lekfullhet. Uppmuntra dina team att delta i lekfulla experiment och utforska nya idéer och tillvägagångssätt utan rädsla för att bli dömda eller misslyckas. Genom att uppmuntra lekfullhet utnyttjar människor sin inneboende kreativitet och utvecklar lösningar som är svåra för AI att replikera, vilket främjar en unik mänsklig fördel i det föränderliga landskapet för arbete och innovation.

Takten på AI-utvecklingen kräver en strategi för livslångt lärande. Investera i pågående utbildningsprogram som håller ditt team uppdaterat om de senaste AI-trenderna och applikationerna. Uppmuntra självstyrt lärande och att utforska nya kunskapsdomäner.

I slutändan är valet vårt

Vi kan välja att se AI som ett hot, eller så kan vi välja att se det som en katalysator för aldrig tidigare skådade framsteg. Vi kan välja att förbli passiva observatörer, eller så kan vi välja att bli aktiva deltagare som formar framtiden för mänsklig potential.

En tanke som var och en av oss kan fundera vidare på: Vilken roll väljer jag att spela i denna stora omvandling som pågår? Kommer jag att vara ett vittne eller en medskapare? Min egen framtid väntar på mitt svar.

Förbered ditt team för AI på arbetsplatsen

© 2024 DC Training Sweden AB